Tot Z Diensten

Home

Opleidingen

Onderzoek

Consultancy

PRIVACY - ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

 

 

Tot Z Diensten, gevestigd aan Grasmus 24, 8121 JS Olst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere mensen (hierna te noemen: klanten) via Tot Z Diensten worden gecontacteerd of anderszins gebruik wordt gemaakt van diensten/producten van Tot Z Diensten.

 

Bij bezoek aan de websites van Tot Z Diensten zoals www.totz.nl (hierna te noemen: onze website) worden, om technische redenen, bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en enkel ten behoeve van statistische doeleinden geanalyseerd. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten.

 

Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een ‘cookie’ op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

 

 

Uw persoonsgegevens:

 

Tot Z Diensten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor de volgende doelen:

 

- u te kunnen bellen of e-mailen,

- u te informeren,

- een door u verstrekte opdracht te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld een cursus of consultancy opdracht .

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 

Tot Z Diensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren in principe een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor het actief aanwezig zijn in ons bestand. Wilt u niet meer actief in ons bestand staan dan bent u zelf ten alle tijden gerechtigd om dit aan te geven en wij zullen vervolgens uw gegevens dan verwijderen van ons systeem. Dit doet u door een mail te sturen naar contact(@)totz.nl

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een e-mail naar contact(@)totz.nl is voldoende om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Tot Z Diensten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tot Z Diensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Tot Z Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via contact(@)totz.nl

 

Akkoord:

 

Door een bericht te sturen aan Tot Z Diensten of een formulier op een van de websites van Tot Z Diienst in te vullen verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hier beschreven manier en doelstelling akkoord gaat.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via onze websites wordt doorverwezen en die niet onder het beheer van Tot Z Diensten vallen. Tot Z Diensten heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.

 

 

DISCLAIMER VOOR www.totz.nl

Tot Z Diensten, verleent u hierbij toegang tot www.totz.nl en alle andere websites die onder het beheer van Tot Z Diensten vallen en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Tot Z Diensten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

 

Beperkte aansprakelijkheid:

 

Tot Z Diensten spant zich in om de inhoud van de onder haar beheer vallende website(s) zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de website(s) aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tot Z Diensten.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website(s) onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op de website(s) opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tot Z Diensten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom (indien van toepassing) betreffende deze materialen liggen bij Tot Z Diensten.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tot Z Diensten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Voor wat betreft MCTL is gebruik toegestaan waar dat is aangegeven.

 

Waar er gebruik is gemaakt van andere bronnen zijn deze altijd vermeld. Onregelmatigheden hierin kan men bij ons melden.

 

Verder zijn al de verstrekte gegevens op deze website(s) onder voorbehoud en mag niets van deze site gebruikt worden voor publicatie zonder toestemming van de makers.

 

 

COOKIES

Deze site kan gebruik maken van cookies om informatie op te slaan op uw computer. Sommige cookies op deze site zijn essentieel voor de werking en de site zal niet geheel werken zonder deze cookies. Cookies zorgen ervoor dat websites u herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies worden opgeslagen als u een formulier invult of op een andere manier contact maakt met de website. Door onze website(s) te gebruiken, aanvaard u het gebruik van cookies.

 

 

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd, zonder aankondiging vooraf, worden aangepast.

Tot Z Diensten